Algemene voorwaarden Toff Meubelstof (KvK. nr. 28038208)
 
Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Toff Meubelstof: de heer J.H.A. de Ruijter h.o.d.n. De Kussenspecialist, Meubelstoffenshop.nl, Schuimrubbershop.nl, Toff en Toff Meubelstof, allen gevestigd te (2181 EM) Hillegom, Henri Dunantplein 32a, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 28038208;
Klant: zijnde natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf met wie Toff Meubelstof een overeenkomst heeft gesloten, alsmede degene aan wie Toff Meubelstof een offerte heeft uitgebracht;
Overeenkomst: een tussen Toff Meubelstof en de Klant te sluiten of gesloten overeenkomst ter zake de verkoop en levering van producten alsmede het bewerken ervan inclusief de daaraan voorafgaande adviezen.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Toff Meubelstof en de Klant, waarop Toff Meubelstof deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Ze zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen nabestellingen c.q. deelbestellingen.
2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Toff Meubelstof en Klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij, indien en voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
2.5 Indien Toff Meubelstof deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de Klant ter hand heeft gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Toff Meubelstof hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.
2.6 Indien onduidelijkheid bestaat of een situatie niet is geregeld omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Artikel 3 Offertes en totstandkoming overeenkomst
3.1 Alle offertes van Toff Meubelstof zijn vrijblijvend. Toff Meubelstof kan zijn offertes tot de aanvaarding ervan nog herroepen, tenzij het aanbod een termijn bevat waarbinnen het aanbod kan worden aanvaard en die termijn nog niet is verstreken.
3.2 Indien de aanvaarding door de Klant (ook op kennelijk ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Toff Meubelstof daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Toff Meubelstof schriftelijk anders verklaart.
3.3 Toff Meubelstof is gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze schriftelijk aan de Klant heeft bevestigd of zodra Toff Meubelstof - zonder tegenwerping van de Klant - met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
3.4 Een samengestelde offerte verplicht Toff Meubelstof niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de in de offerte opgegeven prijs.
3.5 Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
3.6 Indien het aanbod is gebaseerd op door de Klant verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is Toff Meubelstof gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of levertermijnen aan te passen.
3.7 De inhoud van alle informatie/documenten behorende bij het aanbod, zoals getoonde en/of verstrekte monsters, modellen en voorbeelden, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Toff Meubelstof is zo nauwkeurig mogelijk, doch is niet bindend.
3.8 Indien op basis van het aanbod geen overeenkomst tot stand komt, dienen al de bijbehorende documenten binnen 8 dagen na een daartoe door Toff Meubelstof gedaan verzoek door de Klant en voor rekening en risico van de Klant te worden geretourneerd aan het adres van Toff Meubelstof.
3.9 Aanvullingen op of wijzigingen van de overeenkomst c.q. de algemene voorwaarden binden de Klant nadat deze schriftelijk aan de Klant zijn bevestigd.

Artikel 4. Verplichtingen van de Klant
4.1 De Klant is gehouden Toff Meubelstof tijdig alle informatie te verstrekken, die Toff Meubelstof naar zijn oordeel voor een correcte uitvoering van de overeenkomst nodig heeft. Het aanbod is gebaseerd op de daartoe door Klant verstrekte informatie (waaronder bijvoorbeeld een tekening inclusief afmetingen), waarbij Toff Meubelstof mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Toff Meubelstof verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
4.2 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Toff Meubelstof zijn verstrekt, heeft Toff Meubelstof het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten - volgens de gebruikelijke tarieven van Toff Meubelstof - bij de Klant in rekening te brengen.
4.3 De Klant zorgt ervoor dat, indien de werkzaamheden op locatie worden verricht, Toff Meubelstof, diens personeel en door Toff Meubelstof ingeschakelde derden tijdig en kosteloos kunnen beschikken over de benodigde (nuts) voorzieningen, zoals elektriciteit. De kosten behorende bij deze voorzieningen zijn voor rekening van de Klant. De Klant zorgt in dat geval ook tijdig voor de kosteloze beschikking over en vrije toegang tot de locatie waarop de werkzaamheden moeten worden verricht en voor schone, veilige en gezonde omstandigheden, alsmede geschikte bergruimte aldaar.
4.4 De Klant draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
- onjuistheden in de door of namens de Klant verstrekte gegevens;
- gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de Klant ter beschikking zijn gesteld;
- gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
- onjuistheden in de door de Klant verlangde constructies en werkwijzen.
4.5 De Klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de producten hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dient de Klant, zijnde een consument, binnen 2 maanden na (op)levering schriftelijk aan de Toff Meubelstof te melden. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 2 maanden na ontdekking daarvan door de Klant, zijnde een consument, schriftelijk aan Toff Meubelstof te worden gemeld. Voor de Klant, zijnde een ondernemer, geldt een termijn van 7 dagen na (op)levering respectievelijk ontdekking.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
5.1 Toff Meubelstof zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der techniek.
5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Toff Meubelstof het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Zulks voor rekening van Klant.
5.3 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Toff Meubelstof de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5.4 Indien de uitvoering van de overeengekomen diensten of levering van zaken onmogelijk wordt, doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd teniet gaat of verloren raakt zonder dat dit aan Toff Meubelstof kan worden toegerekend, dan blijft Toff Meubelstof gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grond van verrichte diensten en gemaakte kosten. .

Artikel 6 Meer- en minderwerk
6.1 Door de Klant mogen er na het verstrekken van de opdracht, respectievelijk het tot stand komen van de overeenkomst met Toff Meubelstof, alsnog wijzigingen worden aangebracht in de (uitvoering van de) overeenkomst mits de wijzigingen door de Klant schriftelijk aan Toff Meubelstof worden gemeld, vóórdat Toff Meubelstof een aanvang met de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt. Deze wijzigingen worden pas onderdeel van de tussen Toff Meubelstof en de Klant gesloten overeenkomst nadat Toff Meubelstof deze wijzigingen schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Indien de door de Klant gewenste wijzingen naar het oordeel van Toff Meubelstof een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, is Toff Meubelstof gerechtigd op deze grond de overeenkomst met de Klant buitengerechtelijk te ontbinden. Toff Meubelstof is in dit geval niet aansprakelijk voor enige dientengevolge door de Klant geleden schade, van welke aard en omvang dan ook. Problemen, voortkomend uit de wijzigingen zijn altijd voor rekening en risico van de Klant.
6.2 Indien Toff Meubelstof de wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst aanvaardt of met de uitvoering daarvan is begonnen, is de Klant verplicht alle daaruit voortvloeiende (extra) kosten als kosten van meerwerk aan Toff Meubelstof te voldoen, onverminderd de overige betalingsverplichtingen van de Klant ter zake van de met Toff Meubelstof gesloten overeenkomst.
6.3 Indien bedoelde wijzigingen tot gevolg hebben dat vertraging in de uitvoering van de overeenkomst ontstaat, eventueel - in verband met werkzaamheden elders - met tussenpozen van inactiviteit, zullen de door Toff Meubelstof opgegeven termijnen worden verlengd met de periode van de vertraging, inclusief de tijd die met de inactiviteit gepaard gaat. Toff Meubelstof is ten aanzien van de hieruit voortvloeiende vertraging nimmer aansprakelijk jegens de Klant.
6.4 Indien Toff Meubelstof voor het overige meent dat sprake is van meerwerk, zal hij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling doen aan de Klant. Toff Meubelstof zal de Klant daarbij tevens een indicatie geven van de gevolgen voor de termijn van de voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst, alsmede van de aan het meerwerk verbonden kosten.
6.5 Indien de Klant niet binnen vier (4) werkdagen na de ontvangst van de in lid 4 bedoelde mededeling van Toff Meubelstof heeft laten weten bezwaar te hebben tegen het meerwerk, wordt de Klant geacht dit meerwerk te hebben aanvaard en is de Klant verplicht de daaruit voortvloeiende (extra) kosten aan Toff Meubelstof te voldoen.

Artikel 7 Termijnen, Levering en uitvoeringstermijn
7.1 De door Toff Meubelstof in verband met de uitvoering van de overeenkomst aan de Klant opgegeven termijnen/levertijden hebben slechts een indicatieve strekking en zijn nimmer als fatale termijnen te beschouwen, ook niet indien het gaat om uiterste termijnen.
7.2 Indien enige door Toff Meubelstof opgegeven termijn wordt overschreden en deze niet veroorzaakt wordt door later geleverde materialen, is Toff Meubelstof ter zake pas in verzuim nadat de Klant Toff Meubelstof schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Toff Meubelstof een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan zijn verplichtingen jegens de Klant te voldoen. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de helft van de oorspronkelijk overeengekomen termijn voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst.

Artikel 8 Prijzen en tarieven
8.1 De prijs is, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, exclusief omzetbelasting en leveringskosten.
8.2 Prijswijzigingen, doorgevoerd door de fabrikant, kunnen in de uiteindelijke verkoopprijs worden doorberekend.
8.3 Indien, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, de krachtens deze overeenkomst eventueel te betalen vracht- en expeditiekosten, assurantiepremies, invoerrechten, belastingen en andere heffingen van overheidsinstanties, in binnen- en buitenland, tussentijds worden verhoogd, heeft Toff Meubelstof het recht deze verhogingen in zijn prijzen door te berekenen.
8.4 De Klant heeft na kennisgeving van de aanpassing van de prijzen, zoals bedoeld in lid 2 en lid 3 van dit artikel, het recht de overeenkomst te ontbinden, indien de aanpassing van de bedongen prijs door Toff Meubelstof plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het sluiten van de Overeenkomst. Ontbinding door de Klant dient schriftelijk te geschieden binnen één (1) week na kennisgeving van een aanpassing van de prijs. Indien de Klant de overeenkomst niet binnen één (1) week na kennisgeving omtrent aanpassing van de prijs schriftelijk heeft ontbonden, worden partijen geacht omtrent de door Toff Meubelstof meegedeelde prijsverhoging overeenstemming te hebben bereikt.

Artikel 9 Betaling en betalingsvoorwaarden
9.1 Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door Toff Meubelstof aan te geven wijze, in de valuta waarin is gedeclareerd. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
9.2 Toff Meubelstof heeft het recht voor aanvang van de werkzaamheden betaling van een voorschot te eisen dat gelijk is aan 30% van de op dat moment berekende, totale betalingsverplichting van de Klant tenzij partijen anders overeenkomen.
9.3 Bij overschrijding van een overeengekomen betalingstermijn wordt de volledige vordering tot betaling direct opeisbaar. De Klant is dan vanaf het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege, zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist, in verzuim en daarmee vanaf het intreden van het verzuim een rente verschuldigd over het opeisbare bedrag (inclusief BTW) ter hoogte van de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW voor consumenten en voor ondernemers, (handelsovereenkomsten) de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a en 6:120 van het Burgerlijk Wetboek.
9.4 Indien de Klant in verzuim is met de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle buitengerechtelijke kosten, die worden berekend volgens het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2012’, voor rekening van voormelde Klant, onverminderd de aan Toff Meubelstof overige toekomende rechten, zoals die op schadevergoeding of nakoming.
9.5 Indien door Toff Meubelstof, uit coulance-overwegingen of anderszins, aan de Klant uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.
9.6 In geval van wettelijke schuldsanering, liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van Toff Meubelstof op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10 Opschorting en ontbinding
10.1 Indien de Klant één of meer van zijn verplichtingen (waaronder betalingsverplichtingen) jegens Toff Meubelstof niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Toff Meubelstof gerechtigd – onverminderd alle overige aan Toff Meubelstof toekomende rechten – de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Klant op te schorten totdat de Klant alsnog volledig zijn verplichtingen jegens Toff Meubelstof is nagekomen.
10.2 Indien bij Toff Meubelstof de gegronde vrees leeft dat de Klant zijn verplichting niet na zal kunnen komen, is Toff Meubelstof gerechtigd de op hem rustende verplichting op te schorten. In dat geval geeft Toff Meubelstof de Klant de gelegenheid om door middel van een verklaring zekerheid te stellen omtrent de nakoming van de op de Klant rustende verplichting. Indien de Klant hier niet binnen veertien (14) dagen na dagtekening van het verzoek van Toff Meubelstof aan voldoet, heeft Toff Meubelstof het recht om de overeenkomst te ontbinden.
10.3 Voorts is Toff Meubelstof bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring, indien:
- zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is geworden of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
- als de Klant (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van de Klant wordt aangevraagd of de Klant zelf zijn faillissement aanvraagt, de Klant aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot de Klant (natuurlijk persoon) toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen.
- de onderneming van de Klant wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van de Klant feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt verplaatst.
10.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Toff Meubelstof op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Toff Meubelstof de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

Artikel 11 Annulering (ontbinding) door de Klant
11.1 De Klant is bevoegd de overeenkomst per aangetekend schrijven te annuleren vóór de aanvang van de overeengekomen uitvoering van de overeenkomst, mits de Klant vóór of gelijktijdig met de annulering (ontbinding) aan Toff Meubelstof voldoet:
- tot veertien (14) dagen voor aanvang van uitvoering: kosteloos;
- van veertien (14) tot zeven (7) dagen voor aanvang van uitvoering: 15% van de overeengekomen prijs;
- van zeven (7) tot twee (2) dagen voor aanvang van uitvoering: 30% van de overeengekomen prijs,
- binnen twee (2) dagen voor aanvang van uitvoering: 50% van de overeengekomen prijs.
11.2 Overeenkomsten op basis waarvan producten worden vervaardigd aan de hand van specificaties van de Klant, die niet geprefabriceerd zijn en/of die worden gemaakt op basis van een individuele keuze of beslissing van de Klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, kunnen niet geannuleerd/ontbonden worden. Hierbij valt te denken een stoffen, die voor de Klant zijn afgeknipt. De Klant heeft altijd de mogelijkheid knipstalen aan te vragen. Daarmee heeft de Klant de mogelijkheid om de kleur, de samenstelling en de producteigenschappen uitvoerig te bekijken.

Artikel 12 Garantie
12.1 Indien voor de door Toff Meubelstof geleverde producten door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal de garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Toff Meubelstof zal de Klant hierover informeren. Toff Meubelstof staat gedurende deze garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde. Toff Meubelstof zal ten aanzien van door de fabrikant of leverancier afgegeven producten nooit een verdergaande garantie geven, dan de garantie die de fabrikant of leverancier heeft afgegeven.
12.2. Ingeval door de Klant terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal Toff Meubelstof kosteloos zorgdragen voor herstel of vervanging van de zaak c.q. voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen koopprijs. Een en ander ter keuze van Toff Meubelstof. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.
12.3 Reparatie- en maatwerk werkzaamheden die niet vallen onder de garantiebepalingen geschieden voor rekening en risico van de Klant.

Artikel 13 Aansprakelijkheid en vrijwaring
13.1 Toff Meubelstof is jegens de Klant, zijnde consument, uitsluitend aansprakelijk voor schade, wanneer die schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming c.q. nalatigheid van Toff Meubelstof, diens personeel of door Toff Meubelstof ingeschakelde derden bij de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden.
13.2 Toff Meubelstof is niet aansprakelijk voor enige door de Klant, zijnde ondernemer, (of derden) geleden of te lijden directe schade, van welke aard en/of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst, daaronder begrepen schade aan in eigendom van de Klant (of derden) toebehorende zaken, alsmede indirecte schade, daaronder bijvoorbeeld begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
13.3 De aansprakelijkheid van Toff Meubelstof jegens de Klant is uit welken hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het betreffende factuurbedrag, respectievelijk, de koopsom (exclusief BTW). Indien geen koopsom c.q. factuurbedrag kan worden aangewezen, is Toff Meubelstof haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat zij ter zake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt
13.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Toff Meubelstof aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Toff Meubelstof toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
13.5 Toff Meubelstof is jegens de Klant, zijnde ondernemer, nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten, van welke aard en/of omvang dan ook, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit handelingen, nalatigheden, fouten en/of de kwaliteit van het geleverde werk van derden, die door Toff Meubelstof bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld.
13.6 Het voorgaande lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Toff Meubelstof en derde. Een reeks van samenhangende schadegevallen/ gebeurtenissen geldt hierbij als één schadegeval/gebeurtenis.
13.7 Voor zover in een voorkomend geval nog niet aan de Klant is gefactureerd, dient in voornoemde tekst voor “factuurbedrag” te worden gelezen de overeengekomen vaste prijs of gangbare tarief dat aan de Klant in rekening zou worden gebracht voor de verrichte werkzaamheden, waarin de oorzaak van de schade is gelegen.
13.8 De Klant vrijwaart Toff Meubelstof voor alle aanspraken van derden ter zake van schade in verband met de door Toff Meubelstof uitgevoerde overeenkomsten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Toff Meubelstof en de Klant bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.
13.9 De Klant kan geen geslaagd beroep doen op de garantie, noch Toff Meubelstof op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:
a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens Toff Meubelstof verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.;
b. door ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken;
c. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de Klant aan Toff Meubelstof verstrekte gegevens;
d. door aanwijzingen of instructies van of namens de Klant;
e. doordat door of namens de Klant reparaties c.q. overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Toff Meubelstof.
13.10 Voorts is Toff Meubelstof niet aansprakelijk indien een tekortkoming van Toff Meubelstof het gevolg is van:
a. arbeidsongeregeldheden bij derden of onder eigen personeel;
b. tekortschieten van hulppersonen;
c. transportmoeilijkheden;
d. brand en verlies van te leveren zaken;
e. maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid, zoals importverboden of handelsverboden;
f. gewelddadige of gewapende acties of
g. storingen in de energievoorzieningen, communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van Toff Meubelstof.
13.11 De Klant is in de gevallen als opgesomd in de leden 9 en 10 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Toff Meubelstof uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud
14.1 Geleverde producten blijven eigendom van Toff Meubelstof totdat de Klant alle verplichtingen uit de met Toff Meubelstof gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
14.2 Het door Toff Meubelstof geleverde, dat ingevolge lid 1 van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Klant is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
14.3 De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Toff Meubelstof veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om Toff Meubelstof daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Klant zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Toff Meubelstof ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Toff Meubelstof gerechtigd tot deze penningen.
Voor zoveel als nodig verbindt de Klant zich er jegens Toff Meubelstof bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken te) zijn.
14.4 Voor het geval Toff Meubelstof zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Toff Meubelstof en door hem aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Toff Meubelstof zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 15 Overmacht
15.1 Toff Meubelstof is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
15.2 In geval van tijdelijke overmacht is Toff Meubelstof gerechtigd de termijnen waarbinnen de overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan zes maanden duurt, kan de Klant (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst verlangen, zonder dat de Klant recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-)verplichtingen van de Klant ter zake van het reeds door Toff Meubelstof uitgevoerde deel van de overeenkomst.
15.3 In geval van blijvende overmacht is Toff Meubelstof gerechtigd de overeenkomst met de Klant door middel van een schriftelijke verklaring zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Toff Meubelstof is ter zake jegens de Klant niet aansprakelijk voor enige door de Klant geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.
15.4 Onder overmacht wordt in ieder geval – maar niet limitatief – verstaan: oorlog en daarmee vergelijkbare situaties; overheidsmaatregelen; werkstakingen; belemmeringen door derden; transportmoeilijkheden; door Partijen onvoorziene technische complicaties; stagnatie door vorstverlet en andere weersinvloeden; brand, ontploffing, andere ernstige storingen in het bedrijf van Toff Meubelstof welke niet voor risico van Toff Meubelstof komen en de omstandigheid dat
Toff Meubelstof een prestatie van een derde, die van belang is in verband met de door Toff Meubelstof te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt.
15.5 Indien Toff Meubelstof bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Toff Meubelstof bevoegd het reeds verrichte deel, respectievelijk het te verrichten deel van de overeenkomst, afzonderlijk te factureren en is de Klant verplicht een dergelijke factuur te betalen alsof deze betrekking heeft op een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16 Klachten
16.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Klant binnen twee (2) maanden (voor consumenten) en binnen zeven (7) dagen voor ondernemers, na ontdekking schriftelijk per aangetekend schrijven te worden gemeld aan Toff Meubelstof. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming(en) te bevatten zodat Toff Meubelstof in staat is adequaat te reageren.
16.2 Klachten betreffende de uitvoering van de overeenkomst door Toff Meubelstof geven de Klant, zijnde ondernemer, nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Toff Meubelstof op te schorten. De Klant, zijnde consument, kan wel tot opschorting van zijn betalingsverplichting overgaan, echter het deel van de betaling dat achtergehouden wordt, dient in verhouding te staan tot het werk dat Toff Meubelstof nog moet uitvoeren of tot de waarde van het product dat nog geleverd moet worden.
16.3 Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van verkleuringen indien de stof van linnen of katoen is en door de zon is verkleurd.
16.4 De Klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende diensten zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Bij constatering van gebreken of tekortkomingen aan de geleverde zaken, dient de Klant direct in overleg te treden met Toff Meubelstof alvorens de geleverde zaken in gebruik worden genomen, worden verwerkt of geplaatst.
16.5 Indien Toff Meubelstof een klacht gegrond acht, is Toff Meubelstof gerechtigd de betreffende overeenkomst opnieuw uit te voeren, dan wel anderszins de klachten te (doen) verhelpen.
16.6 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Toff Meubelstof daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Klant.

Artikel 17 Overeenkomsten op Afstand en Buiten de Verkoopruimte Gesloten
17.1 De overeenkomst
1. Als de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Toff Meubelstof direct langs elektronische weg de ontvangst daarvan. Zolang dit nog niet is gebeurd, kan de Klant de overeenkomst ontbinden.
2. Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Toff Meubelstof passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Als de Klant elektronisch kan betalen, zal de Toff Meubelstof daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
3. De Toff Meubelstof mag - als de wet dit toestaat - onderzoeken of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen en of er omstandigheden zijn die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Als dit een goede reden geeft om de overeenkomst niet aan te gaan, mag de Toff Meubelstof gemotiveerd een bestelling of aanvraag weigeren of bijzondere voorwaarden stellen.
4. De Toff Meubelstof zal uiterlijk bij levering van het product en/ of de dienst de volgende informatie meesturen:
het bezoekadres van de Toff Meubelstof waar de Klant met klachten terecht kan;
de voorwaarden waaronder en hoe de Klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, of een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
de prijs van het product of dienst inclusief belastingen, eventuele afleverkosten en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
als de Klant een herroepingsrecht heeft, het model- formulier voor herroeping.
5. Deze informatie moet door de Klant op te slaan en te raadplegen zijn.
17.2 Herroepingsrecht
1. De Klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Toff Meubelstof mag de Klant vragen naar de reden van herroeping, maar hem niet verplichten die op te geven.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat het product is ontvangen door of op verzoek van de Klant namens hem, het product heeft ontvangen, of:
a. als de Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop het laatste product door of namens de Klant is ontvangen. Toff Meubelstof mag - als hij de Klant voor het bestelproces duidelijk hierover heeft geïnformeerd - een bestelling van meerdere producten met verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de laatste zending/ het laatste onderdeel door of namens de Klant is ontvangen.
3. De in sub 1 van artikel 17.2 genoemde bedenktijd gaat in op de dag na het sluiten van de overeenkomst.
4. Er geldt verlengde bedenktijd voor producten en diensten bij niet informeren over herroepingsrecht:
- als Toff Meubelstof de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af 12 maanden na het einde van de in sub 1 van artikel 17.2 vastgestelde bedenktijd.
- zodra Toff Meubelstof alsnog de in sub 4 van artikel 17.2 bedoelde informatie verstrekt, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de Klant die informatie alsnog heeft ontvangen.
17.3 Verplichtingen van de Klant tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product alleen zodanig uitpakken of gebruiken als nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. De Klant mag het product hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. Als de Klant verder gaat dan omschreven in artikel 17.3.1, dan is hij aansprakelijk voor waardevermindering van het product.
3. De Klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Toff Meubelstof hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst de verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
17.4 Uitoefening van het herroepingsrecht door de Klant en kosten daarvan
1. Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn via het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Toff Meubelstof.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag na deze melding, zendt de Klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Toff Meubelstof. Dit hoeft niet als Toff Meubelstof heeft aangeboden het product zelf af te halen. De Klant heeft op tijd geretourneerd als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De Klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, zoveel mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Toff Meubelstof verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.
5. De Klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product bij een overeenkomst op afstand, behalve:
a. als Toff Meubelstof niet heeft gemeld dat de Klant deze kosten moet dragen; of
b. als Toff Meubelstof aangeeft de kosten zelf te dragen.
6. Als de Klant herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht het uitvoeren van de dienst te starten tijdens de bedenktijd, betaalt de Klant het uitgevoerde werk tot het moment van herroeping.
7. De Klant draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten als:
a. Toff Meubelstof de Klant de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt; of
b. de Klant niet uitdrukkelijk om het starten met de uitvoering van de dienst heeft verzocht.
8. Bij herroeping worden alle aanvullende overeenkomsten ontbonden.
17.5 Verplichtingen van Toff Meubelstof bij herroeping
1. Als Toff Meubelstof herroeping door de Klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst direct een ontvangstbevestiging.
2. Toff Meubelstof vergoedt alle betalingen van de Klant, exclusief eventueel berekende leveringskosten, uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van de herroeping. Hij mag wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen, behalve als de Toff Meubelstof het product zelf afhaalt of de Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden.
3. Toff Meubelstof gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als de Klant heeft gebruikt, tenzij anders afgesproken. De terugbetaling is kosteloos voor de Klant.
4. Als de Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaard levering, hoeft Toff Meubelstof de extra kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
17.6 Uitsluiting herroepingsrecht
Toff Meubelstof kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, als hij dit tijdig voor het sluiten van de overeenkomst duidelijk bij het aanbod heeft vermeld:
1. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant; en
b. de Klant heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Toff Meubelstof de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
2. Volgens specificaties van de Klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden gemaakt op basis van een individuele keuze of beslissing van de Klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Hierbij valt te denken een stoffen, die voor de Klant zijn afgeknipt. De Klant heeft altijd de mogelijkheid knipstalen aan te vragen. Daarmee heeft de Klant de mogelijkheid om de kleur, de samenstelling en de producteigenschappen uitvoerig te bekijken. Maar ook vallen hieronder de producten die op verzoek voor de Klant zijn ingekocht en aangepast aan de eisen van de Klant.
3. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
4. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillen
18.1 Op de overeenkomsten die op basis van deze algemene voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld is het Nederlandse Recht van toepassing, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.
18.2 De rechter in de vestigingsplaats van Toff Meubelstof is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Toff Meubelstof het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
18.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

winkelwagen

winkelwagen is leeg

bekijk winkelwagen!

 

LIJMPISTOOL IN DE AANBIEDING!


NU VOOR: € 14,95

 

Schuimrubbershop.nl
Henri Dunantplein 32a
2181 EM Hillegom
T.: 0252-524077
info@schuimrubbershop.nl

 

 

Openingstijden winkel
Ma t/m vr 08:00 - 17:00 uur
Zaterdag 08:00 - 12:00 uur

DUURZAAM BEZIG

Betaalmogelijkheden